menu
Hỗ trợ
Hỗ trợ
Downloads
Tìm kiếm Drivers, BIOS, Hướng dẫn...
Xử lý sự cố
Downloads
Visit PC website for full functionality
Các câu hỏi thường gặp
Tìm kiếm theo loại sản phẩm
Q1  Error message shows while running GIGABYTE @BIOS utility in Windows Server ...GA-X150M-PLUS WS (ver. 1.0)
Q2  A message shows "IAStorIcon has stopped working" in Windows 2008 R2 after a ...GA-X150M-PLUS WS (ver. 1.0)
Q3  Why does my system auto restart after PC shut down?GV-R939G1 GAMING-8GD
Q4  How to install Windows 7 when there is no USB inbox driver support?G1.Sniper B7 (ver. 1.0)
Các câu hỏi thường gặp
Hỗ trợ kỷ thuật
Gửi một vé mời  (English Service)
Danh mục sản phẩm:
Quốc gia:
Nếu bạn muốn kiểm tra cái hiện có, xin vui lòng click Ở đây.
* Đối với các vấn đề phi kỹ thuật (ví dụ: bán hàng hoặc Marketing), vui lòng click Ở đây.